Tillsammans utvecklar vi Dalsland!

 

Tillsammans är vi Dalsland!

Dalslands Sparbank har tillsammans med hela Dalsland utvecklat bygden med både små och stora idéer. Vi på Dalslands Sparbank satsar en del av vår vinst på kultur, idrott, hållbarhet, föreningsliv, utbildning, utveckling och nyföretagande. På saker som gör det bättre och trevligare att växa upp, bo och verka i Dalsland.

Så har du, din förening eller organisation idéer, projekt och behov som ni vill förverkliga, men svårt att få pengarna att räcka till?
Då är det läge att ansöka om ett bidrag hos oss – Tillsammans utvecklar vi Dalsland! 

Hur går ni tillväga?

Nedan får du information om hur det går till att söka bidrag i Tillsammans utvecklar vi Dalsland

Läs igenom denna information innan du påbörjar en ansökan – på så sätt kan du spara tid. Vi är tacksamma om du läser igenom detta innan du tar kontakt med kontaktperson för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

 
Vem kan söka?

Det är föreningar/organisationer hemmahörande i Dalslands kommuner som kan ansöka om medel. 

Dalslands Sparbank stödjer främst föreningar och organisationer inom bankens verksamhetsområde. Det är en styrka om projektbeskrivningen anger hur projektet kan bidra till Dalslands utveckling (projekt, utrustning och tjänster som stödjer företag verksamma i området; projekt och tjänster som knyter ihop bygdens olika delar, etc).

 
Ansökningstid:

2024-05-01 – 2024-05-31


Dalslands Sparbank prioriterar
 • Projekt som syftar till någon form av utveckling
 • Projekt som är tidsbegränsade och har tydligt utformade mål.
 • Projekt där sökande gör en egen insats (delfinansiering, ideellt arbete etc).
 • Dalslands Sparbank vill i sina återinvesteringar verka för en hållbar utveckling. Med hållbar utveckling menar vi ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Här ingår ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.

 

Vilka ansökningar beviljas inte?

Det finns ändamål där Dalslands Sparbank inte beviljar bidrag. Exempel på sådana är:

 • Ändamål som normalt finansieras med kommunala eller statliga medel. 
 • Sociala eller välgörande ändamål.
 • Studieresor eller utbildning för enskild person.
 • Religiös eller politisk verksamhet.
 • Sponsring.

Bidrag beviljas som regel aldrig till en enskild person.

 
Besked

Besked om vilka som beviljats medel från Tillsammans utvecklar vi Dalsland publiceras på bankens hemsida, på www.viardalsland.se samt även i lokala medier. Har du beviljats ett bidrag eller fått avslag på din ansökan får du ett email om detta.

Beslut kan inte överklagas. Motivering till bevillning eller avslag av bidrag lämnas ej. 

Bidragen tillkännages vanligtvis inom 2-4 veckor efter att ansökningsperioden avslutats.

 
Tänk på
 • Dalslands Sparbank förbehåller sig rätten att använda beviljade bidrag i sin marknadskommunikation.
 • Mottagaren är skyldig att använda bidraget till det ändamål som angivits i ansökan. Pengarna får ej användas till annat ändamål. Om mottagaren inte använt bidraget, eller använt det till annat ändamål är mottagaren skyldig att återbetala vad som mottagits.
 • Alla som beviljas bidrag ingår ett avtal med Dalslands Sparbank som reglerar utbetalning och återrapportering. Återrapportering skall ske efter projektets slutförande. Skulle projekttiden bli längre än den i ansökan angivna skall mottagaren meddela Dalslands Sparbank kring detta.
 • Bidragsmottagare som inte redovisar hur bidraget använts eller som använt bidraget till annat ändamål än det i ansökan angivna kan bli skyldig att återbetala det beviljade beloppet.
 • Projektet ska vara helt färdigställt inom 2 år från att ansökan beviljats 

Skicka din Ansökan

De uppgifter du lämnar i ansökan kommer att lagras digitalt. Uppgifterna kommer dock endast att användas för handläggning av din ansökan, samt vid fortsatt kontakt.

Vill du bifoga en handling till din ansökan skickar du den separat till info@viardalsland.se

Gatuadress, postnummer och postort
Förnamn och Efternamn
Telefonnummer till kontaktperson
E-post till kontaktperson
Beskriv hur den del av projektet som inte finansieras av banken säkerställs.
Beskriv vilken reklam/reklamvärde som Dalslands Sparbank får av att finansiera projektet